/ Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

http://calapolskaznaangielski.pl

 1. SŁOWNIK
 1. Facebook –społecznościowy serwis, który może posłużyć do uzyskania

dostępu do Serwisu

 1. Komentarz – opinia pisemna Użytkownika zamieszczona w Serwisie na Temat zamieszczonych treści.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu zgodnie z regulaminem, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy nieletni mogą korzystać z usług świadczonych przez Serwis wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: http://calapolskaznaangielski.pl/regulamin/
 4. Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem: http://calapolskaznaangielski.pl
 5. Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nadzwyczajne, któremu administrator serwisu nie mógł zapobiec.
 6. Strony – Usługodawca i Użytkownik.
 7. Treść (treści) – multimedialne utwory rozumiane według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunek osób fizycznych zamieszczone w Serwisie.
 8. Usługa Treści – Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi hostingu dla użytkowników Serwisu.
 9. Usługodawca – właściciel Serwisu.
 10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 1. POSTANOWIENIA ODÓLNE
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu za darmo po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu, który jest zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w regulaminie.
 4. Regulamin ściśle określa zasady korzystania z usług Serwisu przez Użytkowników.
 5. Regulamin Serwisu jest zgodny z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej http://calapolskaznaangielski.pl/regulamin przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany postanowień Regulaminu.
 8. Nazwa Serwisu, wystrój graficzny, oprogramowanie, baza danych Serwisu oraz wszystkie dane zgromadzone i udostępnione Użytkownikom w formie serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu wybranych usług oferowanych przez Serwis dla użytkowników. Informacje o usługach o ograniczonym dostępie będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Serwisu.
 1. Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie
  1. Możliwość korzystania z niektórych usług świadczonych przez serwis jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis oraz dokonanie procesu rejestracji w Serwisie oznacza zaakceptowane wszystkich postanowień Regulaminu Serwisu.

3. Nie zarejestrowani Użytkownicy odwiedzający Serwis są zobowiązani do zapoznaniem się i przestrzeganiem postanowień Regulaminu z zakresu wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami. Każdy użytkownik Serwisu korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą , a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili podjęcia korzystania z usług świadczonych przez Serwis na czas nieokreślony.

5. W czasie korzystania z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik zobowiązany jest do:

a). nie wywoływania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

b). nieuciążliwe dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy korzystanie z Serwisu,

c). poszanowanie dóbr osobistych oraz innych praw przysługujących do korzystania z zamieszczonych treści w Serwisie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d). wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.

6. Usługodawca podejmuje właściwe środki organizacyjne i techniczne właściwie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku z świadczeniem usług w Serwisie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w sposobie świadczenia usług, funkcjonowania Serwisu, wymaganych parametrów technicznych.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania świadczenia usług Serwisu w celu przeprowadzenia aktualizacji.

9. Usługodawca zastrzega sobie praw do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn oraz bez poinformowania Użytkowników.

10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, ograniczyć jego dostęp w części lub w całości w ramach oferowanych usług ze skutkiem natychmiastowym w chwili naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu. Do niedozwolonych zachowań w korzystaniu z Serwisu w szczególności zalicza się:

a). Użytkownik posługuje się nieprawdziwymi, niedokładnymi, nieaktualnymi, wprowadzającymi w błąd lub naruszające prawa osób trzecich dane osobowe, treści i komentarze,

b). Użytkownik za pośrednictwem Serwisu naruszył dobro osób trzecich,

c). Użytkownik wykonał działania naganne, niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnymi zasadami korzystania z sieci, sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzących w dobre imię Usługodawcy.

11. Użytkownik pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez zgody Usługodawcy.

 1. Rejestracja Użytkowników
 1. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu otrzymują możliwość do darmowego korzystania w szczególności z usługi i treści.
 2. Rejestracji użytkownik dokonuje za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Rejestracja w Serwisie oznacza przekazanie swoich danych zgromadzonych w serwisie Facebook (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, dane sieci dostępowej, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika).
 4. Serwis pobiera dane wprowadzone z serwisu Fabebook. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnie z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.
 5. Użytkownik ma możliwość zarządzać procesem komunikacji serwisu Facebooka z Serwisem przy wykorzystaniu zakładki „Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”.
 1. Usługa Treści i zgłaszanie naruszeń.
 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy Usługi Treści w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Treści, która obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści zamieszczonych w Serwisie.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści, Komentarzy i Nazwy Użytkownika, które według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią utwór.
 4. Odpowiedzialność za umieszczenie niedozwolonych Komentarzy, Nazwy Użytkownika ponosi Użytkownik.
 5. Zabronione jest zamieszczanie Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika w ramach złej wierze, zawierające słownictwo naruszające dobre obyczaje, groźby kierowane do Finch Użytkowników, naruszenie prawa autorskie, obowiązujące normy społeczne i obyczajowe.
 6. Usługodawca ma prawo do usunięcia Treści, Komentarza, lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z Regulaminem Serwisu w trybie natychmiastowym oraz ograniczenia częściowego lub całkowitego do korzystania z świadczonych Usług Serwisowych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz usuwania Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika opierając się na własnych źródłach lub doniesieniach o naruszeniu prawa przez Użytkownika.

 

 1. Reklamacje1. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach, usterkach, przerwach w funkcjonowaniu Serwisu, niewłaściwej jakości usług, utrzymaniu poufności danych służących do uzyskania dostępu do serwisu Facebook i do Serwisu , przestrzeganie przepisów prawa oraz treści Regulaminu.
  2. Wszystkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej Reklamacji. Termin złożenia Reklamacji wynosi 30 dni od dnia w którym usługa nie została wykonana lub była wykonana nienależycie.

4. Data wpłynięcia Reklamacji do Usługodawcy uznaje się jako datę złożenia Reklamacji.

5. Reklamacja złożona po upływnie terminu określonego w Regulaminie zostanie nieprzyjęta. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o decyzji reklamacji.

6. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Serwisu.

VII. Odpowiedzialność

 1. Całkowite ryzyko wynikające z korzystania z Serwisu ponosi Użytkownik.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów. Wyjątkiem są szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w wykonaniu obowiązków wynikających z Regulaminu, które są spowodowane okolicznościami Siły Wyższej.
 4. Usługodawca nie zezwala i nie ponosi odpowiedzialności za działalność lub zawartość serwisów trzecich z którym jest łączony.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych w Serwisie lub zestawionych z Serwisem przez osoby trzecie lub na podstawie umowy z Usługodawcą.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez innych Użytkowników z materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiałów lub komentarzy w przypadku otrzymania wiadomości o naruszeniu regulaminu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w Serwisie.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania które uniemożliwiają korzystanie z usług świadczonych w serwisie dla innych Użytkowników.

 10. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa.
 2. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. Powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę.
 5. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która w zakresie możliwie najpełniejszym odpowiadać będzie celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2014r
Advertisment ad adsense adlogger